top of page

Vedtægter

- Vedtægerne sidst ændret ved generalforsamlingen 3. februar 2020

 

§ 1 

Foreningens navn er AKG-gymnastik (AKG), stiftet den 14. december 1922.

Hjemsted er Aalborg Kommune.

 

 § 2

Foreningens formål er ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 3

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Nordjylland (DGI-Nordjylland) og Samvirkende Idræts Foreninger Aalborg (SIFA).

 

§ 4

1.  Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som passive kan optages tidligere medlemmer.

2.  Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

3.  Som æresmedlem kan en enstemmig bestyrelse udnævne sådanne personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent dertil.

 

§ 5

1.  Foreningen ledes af en bestyrelse der består af:

a. formand

b. kasserer

c. 3 bestyrelsesmedlemmer

     

2.  Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Formand i ulige år, kasserer i lige år. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år og 1 i ulige år. Nyvalgte medlemmer indtræder umiddelbart efter generalforsamlingen. Ikke-genvalgte medlemmer fortsætter til udgangen af marts måned.

3.  Valgbare er alle aktive medlemmer og instruktører over 18 år samt forældre og værger for medlemmer under 18 år

 

   § 6

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen.

 

§ 7

1.  Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2.  Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

3.  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

4.  Foreningens medlemmer og bestyrelse kan ikke kautionere for foreningens forpligtelser.

 

§ 8

1.  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på skolerne, meddelelse på holdene eller annoncering i dagspressen.

2.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

3.  Stemmeret har fremmødte aktive medlemmer over 18 år, æresmedlemmer og forældre/værger til medlemmer under 18 år.

4.  På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves der til udelukkelse af et medlem  samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

5.  Der tages referat af vedtagne beslutninger.

 

§ 9

1.  Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Indtil da ledes mødet af bestyrelsen.

2.  Dagsorden for generalforsamlingen:

     1. Valg af dirigent

     2. Beretning for det forløbne år

     3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

     4. Indkomne forslag

     5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 5

     6. Valg af 1 suppleant

     7. Valg af 2 revisorer

     8. Valg af 1 revisorsuppleant

     9. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

 

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

§ 11

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

 

§ 12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 13

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 

§ 14

Der tages referat af vedtagne beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde.

 

§ 15

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 16

1.  Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 10).

2.  Såfremt foreningen opløses, skal den sidst siddende bestyrelse drage omsorg for, at foreningens ejendele realiseres bedst muligt. Når gælden er betalt, skal den eventuelle formue tilgå Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Nordjylland (DGI-Nordjylland) til fremme af gymnastikken.

bottom of page